การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดสินค้า

การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดสินค้า

ในหน้าเพิ่มสินค้า (Add New Product) สามารถกำหนดชื่อของสินค้า (Name), คำอธิบายสินค้า (Description), คำอธิบายสินค้าอย่างย่อ (Short Description), Permalink (URL ของหน้าสินค้านี้), ข้อมูลสินค้า (Product Data) ซึ่งประกอบด้วย ประเภทของสินค้า(Product Type)/ราคา (Price)/หน่วยจำนวนสินค้า (SKU)/สถานะในคลัง (Stock Status)/น้ำหนัก (Weight)/ขนาด (Dimensions)/คุณสมบัติของสินค้า (Attributes) เป็นต้น, Categories (หมวดหมู่ของสินค้า), Tags และ รูปสินค้าได้


หน้า Add New Product

 

หน้า Add New Product (ต่อ)

ระหว่างการเขียนข้อมูลสินค้าหากเขียนยังไม่เสร็จสามารถบันทึกโดยไม่เผยแพร่เนื้อหาได้โดยการกดปุ่ม Save Draft สามารถดูได้ว่าข้อมูลสินค้าที่กำลังเขียนออกมาเป็นอย่างไร ในหน้าเว็บจริง โดยการกดปุ่ม Preview

สามารถลบสินค้าชั่วคราวได้ โดยการย้ายสินค้าไปที่ถังขยะ (Trash) โดยการกดปุ่ม Move to Trash สามารถเผยแพร่เนื้อหาได้โดยการกดปุ่ม Publish

แก้ไขข้อมูลสินค้า

การแก้ไขข้อมูลสินค้า สามารถทำได้โดยการเลือกสินค้าที่จะทำการแก้ไข แล้วกดปุ่ม Edit หรือ Quick Edit

เมนู Edit และ Quick Edit
เมนู Edit และ Quick Edit

 

ถ้ากดปุ่ม Edit จะเข้าสู่หน้าแก้ไขข้อมูลสินค้าซึ่งมี Form แบบเดียวกับหน้า เพิ่มสินค้าใหม่แต่ถ้ากดปุ่ม Quick Edit จะมี Form ในการแก้ไขข้อมูลสินค้าปรากฎ ตามรูปด้านล่าง

Form สำหรับแก้ข้อมูลสินค้า เมื่อกดปุ่ม Quick Edit
Form สำหรับแก้ข้อมูลสินค้า เมื่อกดปุ่ม Quick Edit

 

เมื่อแก้ไขข้อมูลสินค้าเสร็จแล้ว กดปุ่ม Update เนื้อหาของสินค้าที่ทำการแก้ไข ก็จะถูกเปลี่ยนแปลงทันที

การลบข้อมูลสินค้า

ขั้นตอนของการลบสินค้าภายในเว็บไซต์ประกอบด้วย

การย้ายสินค้าไปยังถังขยะ (Trash) เพื่อลบสินค้าชั่วคราว ซึ่งสามารถกู้คืนจากถังขยะกลับมาในภายหลังได้ การลบสินค้าเดียวสามารถทำได้โดยการเลือกสินค้าที่จะทำการลบ แล้วกดปุ่ม Trash เพื่อทำการลบสินค้าชั่วคราว หากต้องการลบสินค้าอย่างถาวรสามารถทำได้โดยลบออกไปจากถังขยะ(trash)

เมนู Trash ใช้ย้ายสินค้าไปยังถังขยะ
เมนู Trash ใช้ย้ายสินค้าไปยังถังขยะ

 

เลือกสินค้าที่จะลบโดยติ๊กเลือกที่ช่อง Check Box ด้านหน้า
เลือกสินค้าที่จะลบโดยติ๊กเลือกที่ช่อง Check Box ด้านหน้า

 

เลือก Move to Trash ที่ Bulk Actions แล้วกดปุ่ม Apply
เลือก Move to Trash ที่ Bulk Actions แล้วกดปุ่ม Apply

 

เมนู Trash
เมนู Trash

 

เมนูสำหรับการกู้คืน (Restore) และ การลบถาวร (Delete Permanently)
เมนูสำหรับการกู้คืน (Restore) และ การลบถาวร (Delete Permanently)

สามารถจัดการสินค้าในถังขยะได้โดยการเลือกเมนู Trash เพื่อไปยังหน้ารายการสินค้าที่ถูกลบ  ในแต่ละสินค้าในหน้า Trash เราสามารถกู้คืน (Restore) หรือ ลบถาวรได้ (Delete Permanently)