ข้อตกลงสำหรับผู้ขาย

ข้อตกลงสำหรับผู้ขาย

วัตถุประสงค์

ข้อตกลงสำหรับผู้ขายฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่ออธิบายรายละเอียดเกี่ยวกับสิทธิ์และหน้าที่ของผู้ขาย (“ข้อตกลง”) ซึ่งลงทะเบียนเป็นสมาชิกผู้ขายกับ https://www.jinkyard.com (“เว็บไซต์”)  รวมถึงบริการทั้งหมดที่ให้บริการโดยเว็บไซต์และ Jinkyard
สมาชิกผู้ขายตกลงยอมรับ ข้อกำหนดและเงื่อนไขของ jinkyard (“ข้อกำหนดและเงื่อนไข”) และ นโยบายความเป็นส่วนตัว (นโยบายความเป็นส่วนตัว) ของสัญญานี้ โดยการยอมรับข้อตกลงนี้ ผู้ขายได้ยอมรับที่จะปฏิบัติตามข้อตกลง ข้อกำหนดและเงื่อนไข รวมถึงนโยบายความเป็นส่วนตัวที่กำหนดโดย jinkyard ตลอดเวลาที่สมาชิกผู้ขายใช้งานเว็บไซต์ บริการที่เกี่ยวข้องอื่นๆ หรือเมื่อใดก็ตามที่สมาชิกผู้ขายใช้งานเครื่องมือซึ่งให้บริการโดย jinkyard

บัญชีผู้ขาย

สมาชิกผู้ขายมีหน้าที่รับผิดชอบในการเก็บรักษาข้อมูลบัญชีและรหัสผ่านของตนเองเป็นความลับ รวมถึงมีหน้าที่รับผิดชอบการจำกัดการเข้าใช้งานบัญชีของสมาชิกผู้ขายโดยมิได้รับอนุญาต

สมาชิกผู้ขายตกลงที่จะรับผิดชอบต่อกิจกรรมใดๆ ที่เกิดขึ้นภายในบัญชีสมาชิกผู้ขายของตนเอง สมาชิกผู้ขายจะได้รับสิทธิ์ให้เข้าใช้สิ่งอำนวยความสะดวกพื้นฐานต่างๆ ดังนี้

  • ยอดเงินผู้ขาย (Seller Cash) เป็นระบบบัญชีสมาชิกผู้ขายภายในเว็บไซต์ และใช้เป็นบัญชีสำหรับทำธุรกรรม/การชำระเงินภายในเว็บไซต์ ยอดเงินผู้ขายจะโอนไปยังบัญชีธนาคารของสมาชิกผู้ขายตามรายละเอียดที่ได้ลงทะเบียนไว้ในฐานข้อมูลของ jinkyard.com ภายใน 2 (สอง) วันทำการ หลังจากวันที่ขอให้โอนยอดเงินโดยสมาชิกผู้ขาย ทั้งนี้ เป็นไปตามนโยบายที่กำหนดไว้โดย Jinkyard.com

ในกรณีที่สมาชิกผู้ขายสร้างปัญหาหรืออาจจะก่อให้เกิดความรับผิดทางกฎหมาย ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น ละเมิดข้อกำหนดและเงื่อนไขใดๆ หรือละเมิดข้อตกลงฉบับนี้ หรือกระทำการใดๆ ที่ไม่สอดคล้องกับข้อกำหนดหรือเจตนารมณ์ตามนโยบายของ Jinkyard.com เช่น นโยบายที่เกี่ยวกับการทุจริต การทำธุรกรรมภายนอกเว็บไซต์ เข้าควบคุม แก้ไขผลตอบรับ (feedback manipulation) ละเมิดการระงับใช้งานชั่วคราวหรือถาวร หรือผู้ใช้ซึ่ง Jinkyard.com เห็นว่าคุกคาม หรือรบกวนบุคลากรของ Jinkyard.com หรือผู้ใช้งานอื่นๆ เป็นต้น นอกจากนี้ Jinkyard.com อาจระงับหรือยุติบัญชีของสมาชิกผู้ขายซึ่งมีพฤติกรรมละเมิดสิทธิด้านทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่นหรือละเมิดกฎหมายที่เกี่ยวข้องอื่นใด และทาง Jinkyard.com ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกบัญชีที่ไม่มีการใช้งานเป็นเวลา 1 (หนึ่ง) ปี ตามนโยบายที่กำหนดโดย Jinkyard.com

ไม่อนุญาตให้สมาชิกผู้ขายดำเนินการดังต่อไปนี้ขณะใช้งานเว็บไซต์นี้ในฐานะสมาชิกผู้ขาย

1) โพสต์เนื้อหาหรือสินค้าที่ไม่เหมาะสมภายในหมวดสินค้า หรือในพื้นที่บนเว็บไซต์และบริการต่างๆ
2) ละเมิดกฎหมาย สิทธิ์ของบุคคลอื่น หรือนโยบายต่างๆ อาทิ นโยบายสินค้าต้องห้ามและสินค้าที่ได้รับการควบคุม
3) ใช้งานเว็บไซต์หรือบริการต่างๆ ในฐานะสมาชิกผู้ขาย หากสมาชิกผู้ขายนั้นไม่สามารถลงนามในสัญญาเพื่อผูกพันตามกฎหมายได้ หรืออายุต่ำกว่า 20 ปี หรือถูกระงับการใช้งานเว็บไซต์ชั่วคราวหรือโดยไม่มีกำหนดระยะเวลา
4) เข้าควบคุมแก้ไขราคาสินค้า เพื่อขัดขวาง หรือแทรกแซงรายการสินค้าโดยผู้ใช้รายอื่น
5) หลีกเลี่ยงหรือเข้าควบคุมแก้ไขโครงสร้างค่าธรรมเนียม กระบวนการเรียกเก็บเงิน หรือค่าบริการที่ค้างจ่ายต่อ Jinkyard.com
6) โพสต์เนื้อหาอันเป็นเท็จ ไม่ถูกต้อง หลอกลวง ทำให้สับสนหลงผิด ทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียง หรือหมิ่นประมาท (รวมถึงการโพสต์ข้อมูลส่วนบุคคล)
7) ดำเนินการใดๆ ที่เป็นการบ่อนทำลายการให้ผลตอบรับ (feedback) หรือการให้คะแนน
8) โอนย้ายบัญชีของคุณให้กับบุคคลอื่นโดยไม่ได้รับความยินยอมจากทาง Jinkyard.com
9) แจกจ่ายหรือทำการสแปมโพสต์ ส่งจดหมายลูกโซ่ หรือทำธุรกิจพีระมิด
10) แจกจ่ายไวรัส มัลแวร์ หรือเทคโนโลยีอื่นใดที่อาจสร้างอันตรายต่อเว็บไซต์ ต่อระบบ หรือผลประโยชน์และทรัพย์สินของผู้ใช้งานเว็บไซต์
11) คัดลอก แก้ไข หรือแจกจ่ายเนื้อหาจากเว็บไซต์ รวมถึงลิขสิทธิ์และเครื่องหมายการค้าของ Jinkyard.com
12) เก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับผู้ใช้ เช่นที่อยู่อีเมล โดยมิได้รับความยินยอมจากบุคคลดังกล่าว
13) ใช้บัญชีผู้ใช้เดิมที่มี หรือสร้างบัญชีผู้ใช้ใหม่เพื่อหลบหรือหลีกเลี่ยงการจำกัดการซื้อขาย ข้อกำหนด หรือนโยบายอื่นๆ ตามที่มีการกำหนดโดย Jinkyard.com
การกระทำใดๆ ที่ละเมิดข้อตกลงนี้อาจส่งผลให้มีการดำเนินการต่างๆ เช่น

1) การยกเลิกการลงขายสินค้า
2) การสูญเสียยอดการชำระเงิน
3) ถูกจำกัดสิทธิประโยชน์ต่างๆ ของบัญชี
4) สูญเสียสถานะ “เกรดผู้ขาย”
5) บัญชีถูกระงับ / ยุติ
6) ถูกดำเนินคดีทางอาญา และ/หรือ เรียกร้องค่าเสียหาย

ค่าธรรมเนียม

การเข้าเป็นสมาชิกเว็บไซต์สามารถทำได้ฟรี อย่างไรก็ตาม Jinkyard.com จะคิดค่าธรรมเนียมบริการกับสมาชิกผู้ขายสำหรับการทำธุรกรรมอีคอมเมิร์ซที่ดำเนินการสำเร็จ  เช่น ค่าทำธุรกรรม ค่าธรรมเนียมบริการต่างๆ ด้านการตลาดและโปรโมชั่น และค่าธรรมเนียมบริการอื่นๆ ที่กำหนดโดย Jinkyard.com ตามที่ระบุใน ตารางค่าธรรมเนียมของ Jinkyard.com ในกรณีที่สมาชิกผู้ขายใช้สินค้าหรือบริการที่มีค่าธรรมเนียม บริษัทจะให้สมาชิกผู้ขายจะตรวจสอบและยอมรับค่าธรรมเนียมการใช้งานก่อน โดยจะคิดค่าธรรมเนียมตามธุรกรรมที่สมาชิกต้องการดำเนินการ ตามที่ระบุภายในตารางค่าธรรมเนียม ค่าธรรมเนียมทั้งหมดต้องนำไปคิดภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่นๆ ตามกฎหมายและข้อบังคับที่มีการบังคับใช้ โดย Jinkyard.com อาจคิดค่าภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่นๆ กับผู้ขายเพิ่มเติม สมาชิกผู้ขายยอมรับว่าค่าธรรมเนียมบริการและค่าภาษีต่างๆ จะถูกชำระได้โดยการหักลบจากมูลค่าการสั่งซื้อสินค้าที่ชำระโดยผู้ซื้อ หรือโดยวิธีการอื่นๆ ที่ตกลงโดยผู้ขายตามนโยบายที่กำหนดโดย Jinkyard.com

หน้าที่ของสมาชิกผู้ขาย

สมาชิกผู้ขายจะต้องจัดการข้อมูลที่เกี่ยวข้องต่างๆ อย่างเหมาะสมและรับรองว่า ข้อมูลดังกล่าว เช่น ข้อมูลราคาและรายละเอียดของสินค้า จำนวนสินค้าคงคลัง รวมถึงข้อกำหนดและเงื่อนไขในการขายสินค้า ได้มีการปรับปรุงผ่านระบบ Seller Dashboard ให้เป็นปัจจุบันโดยสมาชิกผู้ขายเอง และต้องไม่มีการโพสต์ข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง ผู้ขายมีหน้าที่ต้องตรวจสอบสินค้าที่ขายทั้งหมดว่าถูกต้องตรงตามกฎหมายทุกประการ การกำหนดราคาของสินค้าสำหรับขายสามารถกระทำได้ตามดุลยพินิจของสมาชิกผู้ขายเอง โดยสมาชิกผู้ขายอาจต้องพิจารณาถึงปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรม ค่าบริการจัดส่ง และค่าธรรมเนียมบริการอื่นๆ ยอดการชำระเงิน (ก่อนหักค่าธรรมเนียมการบริการใดๆ) ที่ชำระให้กับสมาชิกผู้ขายสำหรับการขายสินค้า จะกำหนดโดยผู้ขายตามดุลยพินิจของตนเอง โดยอ้างอิงจากราคาของสินค้าและค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรม ราคาของสินค้าและค่าบริการจัดส่งนั้นต้องรวมถึงค่าธรรมเนียมทั้งหมดที่จะคิดจากผู้ซื้อ เช่น ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีศุลกากร ฯลฯ (ถ้ามี) โดยผู้ขายต้องไม่คิดค่าใช้จ่ายเหล่านั้นเพิ่มเติม หรือคิดแยกต่างหากจากเพื่อเรียกเก็บจากผู้ซื้ออีก

สมาชิกผู้ขายตกลงว่า Jinkyard.com สามารถใช้สิทธิ์ตามดุลยพินิจของตนเอง ในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายในนามของสมาชิกผู้ขาย เพื่อดึงดูดลูกค้า โดยการลดราคา มอบส่วนลด หรือคืนค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรมและค่าธรรมเนียมอื่นๆ รวมถึงวิธีการอื่นใด ไม่ว่าเหตุใดก็ตาม การเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรมและค่าธรรมเนียมบริการอื่นๆ จะไม่ส่งผลกระทบต่อยอดการชำระเดิมซึ่งจะต้องชำระให้กับสมาชิกผู้ขาย ราคาขั้นสุดท้ายที่ผู้ซื้อจะต้องชำระจริงจะเป็นราคาที่คำนวณการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวแล้ว เพื่อเป็นการส่งเสริมการขายสินค้าที่ลงรายการโดยสมาชิกผู้ขาย Jinkyard.com อาจจะลงข้อมูลสินค้าดังกล่าว ในราคาที่ปรับแล้วบนเว็บไซต์ของบุคคลภายนอก อาทิ พอร์ทัลไซต์ และเว็บไซต์เปรียบเทียบราคา ไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์ภายในประเทศหรือต่างประเทศ ซึ่งอยู่ภายใต้การบริหารจัดการโดย Jinkyard.com และ/หรือ บริษัทในเครือ

สมาชิกผู้ขายมีหน้าที่ต้องจัดทำใบเสร็จรับเงินหรือใบกำกับภาษีให้แก่ผู้ซื้อภายใต้บทบังคับแห่งกฎหมายไทย โดยมีหมายเหตุปรากฏบนใบเสร็จรับเงินหรือใบกำกับภาษีว่า ผู้ขายมีสิทธิยกเลิกคำสั่งซื้อ หรือเปลี่ยน หรือคืนสินค้า อย่างน้อย ภายใน 7 วัน นับจากวันที่ผู้ซื้อได้รับสินค้าและผู้ขายจะคืนเงินให้แก่ผู้ซื้อเต็มจำนวนภายใน 15 วันนับจากวันที่ได้รับคำขอยกเลิก หรือคืนสินค้านั้น

ทรัพย์สินทางปัญญา

สมาชิกผู้ขายจะต้องรับรองว่าเนื้อหาใดๆ ทั้งหมด เช่น การลงรายการสินค้า ข้อมูล รายละเอียดสินค้า ภาพถ่าย และสินค้าที่ลงขาย รวมถึงเนื้อหาอื่นใดที่นำเสนอโดยสมาชิกผู้ขายบนเว็บไซต์ ต้องไม่ฝ่าฝืนหรือละเมิดเครื่องหมายการค้า สิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ ชื่อทางการค้า ชื่อโดเมน สิทธิในภาพบุคคล สิทธิในงานออกแบบ สิทธิ์ผลิตภัณฑ์อรรถประโยชน์ ความลับทางการค้า โนวฮาว ข้อมูลอันเป็นความลับ สิทธิในฐานข้อมูล สิทธิด้านซอฟต์แวร์ สิทธิเกี่ยวกับเซมิคอนดักเตอร์และ/หรือแผงวงจร และสิทธิทรัพย์สินทางปัญญาอื่นใด ซึ่งมีอยู่ไม่ว่าที่ใดในโลกซึ่งเป็นของบุคคลอื่น

สมาชิกผู้ขายจะต้องรับรองว่าตนเป็นเจ้าของสิทธิทางทรัพย์สินทางปัญญาที่นำมาใช้ หรือ โดยได้รับอนุญาตหรือยินยอมล่วงหน้าจากผู้เป็นเจ้าของสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญานั้น หากมีการร้องเรียนหรือกล่าวอ้างเกี่ยวกับการฝ่าฝืนหรือละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาจากบุคคลภายนอกต่อการใช้สิทธิทางทรัพย์สินทางปัญญาของสมาชิกผู้ขายบนเว็บไซต์ Jinkyard.com อาจใช้ดุลยพินิจในการนำรายการสินค้า ข้อมูล รายละเอียด และ/หรือ ภาพถ่ายที่มีการร้องเรียนออกจากเว็บไซต์โดยไม่ต้องแจ้งสมาชิกผู้ขายก่อน และระงับการขายสินค้ารายการดังกล่าวของสมาชิกผู้ขายจนกว่าทาง Jinkyard.com เห็นสมควรตามดุลยพินิจของตนเองว่าหลักฐานที่สมาชิกผู้ขายนำมาแสดงมีน้ำหนักเพียงพอที่จะพิสูจน์ว่า ข้อร้องเรียนหรือการกล่าวอ้างดังกล่าวไม่เป็นจริง

เพื่อส่งเสริมยอดขาย อาจมีการนำข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าและบริการที่จัดทำโดยสมาชิกผู้ขายซึ่งอยู่บนเว็บไซต์ไปเปิดเผยต่อบริษัทในเครือ หรือบุคคลภายนอก ซึ่งรวมถึงเว็บไซต์ที่เป็นของบริษัทในเครือดังกล่าว หรือบล็อกของสมาชิกอื่นๆ ของเว็บไซต์ สำหรับกรณีที่ข้อมูลดังกล่าวมีการเปิดเผยโดยสมาชิกอื่นบนบล็อกของตนเอง การเปิดเผยข้อมูลนั้นสามารถทำได้ตามข้อกำหนดและระเบียบวิธีที่กำหนดไว้ในนโยบายของ Jinkyard.com เท่านั้น ทั้งนี้ สมาชิกผู้ขายจะต้องชดเชยค่าเสียหายและและปกป้องไม่ให้ Jinkyard.com รวมถึงผู้บริหารและพนักงาน ต้องรับผิด จากการกระทำ ข้อร้องเรียน หรือข้อเรียกร้องใดๆ ซึ่งมาจากหรือมีต่อสมาชิกผู้ขายอันเนื่องมาจากการใช้สิทธิในทางที่ขัดต่อกฎหมาย ของสมาชิกผู้ขาย หรือใช้สิทธิที่เป็นการละเมิดกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาใดๆ หากสมาชิกผู้ขายที่ได้รับการร้องเรียนจากบุคคลอื่นเกี่ยวกับข้อความใดๆ ที่โพสต์ลงบนเว็บไซต์ว่ามีการฝ่าฝืนหรือละเมิดสิทธิทางทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลอื่น สมาชิกผู้ขายนั้นอาจถูกดำเนินการโดยกระบวนการอื่นใดทั้งที่เกี่ยวข้องหรือไม่เกี่ยวข้องกับกระบวนการทางกฎหมาย และสมาชิกผู้ขายจะต้องกระทำอย่างสุดความสามารถเพื่อหลีกเลี่ยงมิให้ Jinkyard.com รวมถึงผู้บริหาร พนักงาน และเว็บไซต์ต้องได้รับผลจากการร้องเรียนดังกล่าว

สมาชิกผู้ขายจะต้องแจ้งต่อ Jinkyard.com เกี่ยวกับข้อเรียกร้องหรือการฟ้องร้องใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิด้านทรัพย์สินทางปัญญาจากบุคคลอื่นโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะพึงกระทำได้ ทั้งนี้ สมาชิกผู้ขายจะต้องรับผิดชอบความเสียหายและค่าเสียหายใดๆ ทั้งหมดที่เกิดกับทาง Jinkyard.com และผู้บริหาร พนักงาน และ/หรือเว็บไซต์ อันเนื่องจากการใช้ข้อมูลสิทธิด้านทรัพย์สินทางปัญญาของสมาชิกผู้ขาย

ระหว่างระยะเวลาหรือหลังจากสิ้นสุดระยะเวลาในข้อตกลงฉบับนี้ สมาชิกผู้ขายจะต้องไม่ใช้ชื่อของ “Jinkyard ”: (a) เพื่อเป็นชื่อเครื่องหมายการค้า ชื่อโดเมน หรือชื่อทางการค้าของตน ไม่ว่าจะทั้งหมดหรือบางส่วนของชื่อนั้น  (b) เพื่อใช้ในทางที่จะทำให้สับสนหลงผิด หรือเพื่อการหลอกลวง และ (c) เพื่อใช้ในทางที่ทำให้ Jinkyard.com ถูกดูหมิ่นเกลียดชัง

สินค้า

สมาชิกผู้ขายจะต้องรับรองว่าสินค้าและบริการที่ลงขายบนเว็บไซต์นั้นเป็นของแท้ ได้รับอนุญาตอย่างถูกต้อง ถูกต้องตามกฎหมาย และไม่ละเมิดสิทธิด้านทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลอื่น รวมทั้งไม่ฝ่าฝืนข้อกฎหมายหรือบรรทัดฐาน ประเพณีปฏิบัติใดที่มีอยู่ โดยจะต้องลบข้อมูลใดที่มีแนวโน้มว่าจะขัด หรือละเมิดต่อกฎหมายออกจากเว็บไซต์ สมาชิกผู้ขายจะต้องส่งมอบหลักฐานโดยทันทีที่ได้รับการร้องขอเพื่อรับรองว่าสมาชิกผู้ขายเป็นเจ้าของสินค้า และ/หรือ เป็นผู้ได้รับอนุญาติ และ/หรือ เป็นผู้มีสิทธิ์ในการใช้สิทธิด้านทรัพย์สินทางปัญญากับสินค้าหรือบริการที่ลงขายบนเว็บไซต์นั้นอย่างถูกต้อง สมาชิกผู้ขายต้องยอมรับว่าการลงข้อมูลสินค้าและบริการต่างๆ รวมถึงสินค้าและบริการที่เสนอขายนั้นสอดคล้องกับกฎหมายต่างๆ ของประเทศไทย เช่น กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค พระราชบัญญัติอาหาร และ พระราชบัญญัติยา เป็นต้น โดยสมาชิกผู้ขายจะต้องส่งมอบหลักฐานโดยทันทีที่ได้รับการร้องขอเพื่อให้ทราบว่า สมาชิกผู้ขายได้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างถูกต้องครบถ้วน เช่น ใบรับรองหรือใบอนุญาตที่เกี่ยวข้องซึ่งออกให้ภายใต้กฎหมายของประเทศไทย

การจัดส่งสินค้า

เมื่อได้รับการชำระเงินจากผู้ซื้อแล้ว ทาง Jinkyard.com จะแจ้งให้สมาชิกผู้ขายทราบเกี่ยวกับคำสั่งซื้อที่ได้รับชำระเงินแล้วนั้น สมาชิกผู้ขายควรยืนยันความถูกต้องของคำสั่งซื้อนั้นภายใน 3 (สาม) วันทำการ และดำเนินการที่จำเป็นเพื่อเตรียมการจัดส่ง หากสมาชิกผู้ขายไม่สามารถดำเนินการดังกล่าวได้ Jinkyard.com มีสิทธิ์ที่จะยกเลิกคำสั่งซื้อดังกล่าว สมาชิกผู้ขายควรดำเนินการจัดส่งและกรอกข้อมูลการจัดส่งต่างๆ รวมถึงชื่อของบริษัทที่ทำการจัดส่ง หมายเลขติดตามพัสดุ และรายละเอียดอื่นๆ ซึ่งเกี่ยวข้องกับคำสั่งซื้อลงใน Vendor Dashboard ภายใน 3 (สาม) วันทำการ นับจากวันที่ยืนยันคำสั่งซื้อ ยกเว้นการสั่งซื้อที่เป็นการสั่งซื้อล่วงหน้าหรือการจัดส่งโดยตรง หากสมาชิกผู้ขายไม่สามารถดำเนินการดังกล่าวได้  Jinkyard.com อาจหักคะแนนผู้ขายจากสมาชิกผู้ขาย และสงวนสิทธิ์ให้ผู้ซื้อสามารถยกเลิกการทำธุรกรรมนั้นก่อนที่สินค้าจะได้รับการจัดส่งได้ โดย Jinkyard.com จะไม่รับผิดชอบ หรือรับผิดต่อความสูญเสียและความเสียหายๆ ที่เกิดกับสมาชิกผู้ขายเนื่องจากการยกเลิกคำสั่งซื้อนั้น

สำหรับการสั่งซื้อแบบสั่งล่วงหน้า สมาชิกผู้ขายจะต้องแจ้งวันที่ที่สินค้าพร้อมสำหรับจัดส่ง เมื่อสินค้าพร้อมสำหรับจัดส่งแล้ว จะใช้นโยบายเดียวกันกับการสั่งซื้อแบบปกติ หากสมาชิกผู้ขายไม่สามารถดำเนินการดังกล่าวได้  Jinkyard.com สงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการทำธุรกรรม และจะไม่รับผิดชอบ หรือรับผิดต่อความสูญเสียและความเสียหายใดๆ ที่เกิดกับสมาชิกผู้ขายเนื่องจากการยกเลิกการสั่งซื้อ สำหรับการสั่งซื้อแบบจัดส่งโดยตรง สมาชิกผู้ขายจะต้องดำเนินการเพื่อให้ผู้ซื้อได้รับสินค้าภายในกรอบระยะเวลาที่ระบุไว้ภายในหน้ารายละเอียดสินค้าโดยสมาชิกผู้ขาย หากสมาชิกผู้ขายไม่สามารถดำเนินการดังกล่าวได้  Jinkyard.com อาจยกเลิกการทำธุรกรรม และจะไม่รับผิดชอบ หรือรับผิดต่อความสูญเสียและความเสียหายใดๆ ที่เกิดกับสมาชิกผู้ขายเนื่องจากการยกเลิกการสั่งซื้อนั้น

สมาชิกผู้ขายจะต้องดำเนินการทุกวิถีทางอย่างเหมาะสมเพื่อให้ผู้ซื้อได้รับสินค้าภายในกรอบระยะเวลาที่ระบุไว้ภายในหน้ารายละเอียดสินค้า หากสมาชิกผู้ขายไม่สามารถจัดส่งสินค้าได้ภายในกรอบระยะเวลาตามที่ระบุดังกล่าว หรือหากผู้รับไม่ได้รับสินค้าอันเนื่องมากจากเหตุที่ไม่ได้เกิดจากผู้ซื้อ เช่น จัดส่งสินค้าไปยังที่อยู่ไม่ถูกต้อง สมาชิกผู้ขายจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกี่ยวข้องทั้งหมด หากมีการยกเลิกการทำธุรกรรมใดๆ เนื่องด้วยเหตุผลที่เกิดจากผู้ขาย เช่น กรณีไม่มีสินค้า ทาง Jinkyard.com อาจดำเนินการตามที่จำเป็นต่อผู้ขายได้

สมาชิกผู้ขายมีหน้าที่จัดส่งสินค้าให้แก่ลูกค้า ในขณะที่ Jinkyard.com จะทำได้เพียงแค่แนะนำผู้ขนส่งที่เหมาะสม วิธีการจัดส่งให้เป็นไปตามหัวข้อนี้และตามที่กำหนดไว้ในนโยบายของ Jinkyard.com ในกรณีที่ระบุไว้ขัดแย้งกัน ให้บังคับตามนโยบายของ Jinkyard.com

การยกเลิกคำสั่งซื้อ เปลี่ยน/คืนสินค้าและการคืนเงิน

ผู้ซื้อสามารถยกเลิกการสั่งซื้อสินค้าได้ตลอดเวลา จนกว่าสถานะของสินค้าจะมีสถานะเป็น “กำลังเตรียมจัดส่ง” เมื่อสินค้าที่สั่งซื้อมีสถานะเป็น “กำลังเตรียมจัดส่ง” แล้ว การยกเลิกการสั่งซื้อจะต้องได้รับการยินยอมจากสมาชิกผู้ขาย และต้องเป็นไปตามนโยบายด้านสมาชิกของ Jinkyard.com เมื่อสินค้ามีสถานะเป็น “จัดส่ง” การสั่งซื้อสินค้าดังกล่าวจะต้องเป็นไปตามกระบวนการคืนสินค้าตามนโยบายของ Jinkyard.com ในกรณีที่เกิดข้อพิพาทระหว่างสมาชิกผู้ขายและ Jinkyard.com ในเรื่องดังกล่าว ให้นโยบายมีผลบังคับเหนือกว่า และในกรณีที่ไม่มีวิธีแก้ไขระบุไว้ ให้ Jinkyard.com เป็นผู้ตัดสิน

ผู้ซื้อสามารถยื่นขอคืนสินค้า เปลี่ยนสินค้า หรือขอคืนเงินสำหรับค่าสินค้าได้ภายใน 7 (เจ็ด) วันทำการนับจากวันที่ได้รับสินค้า สำหรับกรณีปัญหาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการส่งคืนสินค้า ให้ข้อกำหนดและนโยบายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องมีผลบังคับใช้เหนือข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ได้แจ้งแก่สมาชิกผู้ขาย เมื่อได้รับคำขอคืนสินค้า/เปลี่ยนสินค้าจากผู้ซื้อ สมาชิกผู้ขายจะต้องตอบกลับเป็นลายลักษณ์อักษรไปยังผู้ซื้อ และ/หรือ Jinkyard.com โดยระบุว่าอนุมัติหรือปฏิเสธคำขอภายใน 5 (ห้า) วันทำการ หากสมาชิกผู้ขายไม่ดำเนินการดังกล่าว Jinkyard.com จะถือว่าสมาชิกผู้ขายยอมรับคำขอของผู้ซื้อ และให้ดำเนินการตามกระบวนการคืนเงิน/เปลี่ยนสินค้าโดยอัตโนมัติ เมื่อคำขอการคืนเงิน/เปลี่ยนสินค้าได้รับการติดตามจากสมาชิกผู้ขายและสมาชิกผู้ขายได้รับสินค้าที่ส่งคืนจากผู้ซื้อแล้ว สมาชิกผู้ขายอาจเลื่อนการคืนเงิน/เปลี่ยนสินค้าได้หากมีความจำเป็นต้องตรวจสอบการชำระเงินค่าธรรมเนียมการจัดส่งจากผู้ซื้อ หรือหากต้องตรวจสอบว่าลูกค้าได้ส่งคืนสินค้าแถมมาหรือไม่ และหากมีเหตุผลอันสมควร สมาชิกผู้ขายอาจปฏิเสธการคืนสินค้าได้ เมื่อได้รับคำขอดังกล่าว ฝ่ายบริการลูกค้าของ Jinkyard.com จะยืนยันกับสมาชิกผู้ขายและดำเนินการตามความเหมาะสมเพื่อคืนเงินให้สอดคล้องกับนโยบายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ยกเว้นกรณีหากสมาชิกผู้ขายต้องการคัดค้านการคืนสินค้าของผู้ซื้อและคำขอการคืนเงิน หรือเปลี่ยนสินค้า Jinkyard.com อาจเลื่อนการคืนเงินออกไป หากสมาชิกผู้ขายขอให้เลื่อนการคืนเงินโดยยื่นหลักฐานแสดงเหตุอันสมควรนั้น หากสินค้ามีข้อผิดพลาดหรือมีปัญหาด้านความปลอดภัยใดๆ  Jinkyard.com อาจกำหนดให้สมาชิกผู้ขายทำการเรียกคืนสินค้าทั้งหมดเพื่อซ่อมแซม เปลี่ยน และคืนเงิน โดยค่าใช้จ่ายทั้งหมดจะต้องรับผิดชอบโดยสมาชิกผู้ขายเองทั้งสิ้น

ค่าใช้จ่ายในการส่งสินค้าคืนจะต้องรับผิดชอบโดยฝ่ายที่รับผิดชอบต่อคำขอนั้น เช่น

  1. 1) ผู้ซื้อ หากการส่งคืนเป็นผลจากการเปลี่ยนการตัดสินใจของผู้ซื้อเอง เช่น การเปลี่ยนสี เปลี่ยนไซส์
  2. 2) สมาชิกผู้ขาย หากการคืนสินค้านั้นเป็นผลจากความบกพร่องของสินค้า สินค้าไม่ตรงตามคำพรรณนา สมาชิกผู้ขายส่งล่าช้า และ/หรือการจัดส่งสินค้าผิดรายการ เป็นต้น

สำหรับการเปลี่ยนสินค้าอันเนื่องมาจากความชำรุดบกพร่องของสินค้า สินค้าไม่ตรงตามคำพรรณนา หรือจัดส่งสินค้าผิดไปยังผู้ซื้อ ผู้ซื้อจะต้องส่งสินค้าดังกล่าวคืนให้กับสมาชิกผู้ขาย สมาชิกผู้ขายจะต้องส่งสินค้าทดแทนชิ้นใหม่ให้กับผู้ซื้อหลังจากผู้ขายได้รับสินค้ารายการที่บกพร่องหรือสินค้าที่ส่งผิดรายการคืนจากผู้ซื้อ สมาชิกผู้ขายต้องใช้บริษัทให้บริการจัดส่งที่มีระบบติดตามสถานะพัสดุ และสมาชิกผู้ขายจะต้องแจ้งหมายเลขติดตามพัสดุให้กับผู้ซื้อทราบ สำหรับการเปลี่ยนสินค้าที่เป็นผลจากการเปลี่ยนการตัดสินใจของผู้ซื้อเอง การเปลี่ยนสินค้าจะต้องได้รับความยินยอมจากสมาชิกผู้ขายก่อน และผู้ซื้อจะต้องรับผิดชอบค่าบริการจัดส่งอีกครั้งด้วยตนเองทั้งหมด ค่าใช้จ่ายการจัดส่งใหม่จะต้องชำระโดยผู้ซื้อให้กับผู้ขาย หลังจากสมาชิกผู้ขายยินยอมให้มีการเปลี่ยนสินค้าและสมาชิกผู้ขายได้รับสินค้าดังกล่าวคืนจากผู้ซื้อแล้ว

การชำระเงิน

สมาชิกผู้ขายจะต้องส่งข้อมูลยืนยันตัวตน/ธุรกิจ เช่น สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน เลขประจำตัวผู้เสียภาษี ใบอนุญาตประกอบธุรกิจที่จำเป็น หรือ เอกสารของบริษัทตามที่ Jinkyard.com ร้องขอและข้อมูลบัญชีธนาคาร พร้อมด้วยเอกสารที่จำเป็นเพื่อเป็นหลักฐานยืนยันว่าบัญชีธนาคารดังกล่าวเป็นของสมาชิกผู้ขายและเป็นชื่อของสมาชิกผู้ขาย สมาชิกผู้ขายจะต้องไม่เรียกร้องให้ Jinkyard.com ต้องรับผิดต่อค่าเสียหาย นอกจากจะได้กำหนดไว้ในนโยบายของ Jinkyard.com ยอดเงินที่ Jinkyard.com จะชำระให้กับสมาชิกผู้ขายสำหรับธุรกรรมใดๆ ที่ทำผ่านเว็บไซต์ได้สำเร็จ คือยอดการชำระเงิน (settlement amount) ยอดการชำระเงินจะคำนวณโดยหักค่าธรรมเนียมบริการทั้งหมดจากยอดที่ชำระโดยผู้ซื้อ สมาชิกผู้ขายจะต้องเลือกวิธีการชำระเงินเมื่อทำการลงทะเบียน โดยเลือกระหว่างการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของสมาชิกผู้ขายโดยตรง หรือฝากเงินในรูปแบบยอดเงินผู้ขาย (Seller Cash)

ยอดการชำระเงินจะชำระโดยวิธีการดังต่อไปนี้

1. ภายในระยะเวลา 2 (สอง) วันทำการหลังจากวันที่ยืนยันโดยผู้ซื้อ

2. ภายใน 7 (เจ็ด) วันทำการหลังจากวันที่สิ้นสุดของการจัดส่งสินค้า ตามที่ระบุไว้ในเว็บไซต์ หรือ

3. ภายใน 2 (สอง) วันทำการหลังจากวันที่ได้รับหลักฐานการจัดส่งจากสมาชิกผู้ขาย หรือจากผู้ซื้อ

แม้ว่าจะมีการระบุเอาไว้ในหัวข้อนี้แล้วก็ตาม การชำระเงินที่ระบุในหัวข้อนี้ให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนดโดย Jinkyard.com  ทาง Jinkyard.com อาจใช้ดุลยพินิจเพื่อลดเงื่อนไขลงโดยขึ้นอยู่กับประสิทธิภาพการให้บริการของสมาชิกผู้ขายหรือขึ้นอยู่กับสถานการณ์นั้นๆ สมาชิกผู้ขายสามารถยื่นขอถอนเงินจากยอดคงเหลือผู้ขายของตนเองได้ตลอดเวลา และยอดที่ขอดังกล่าวจะโอนไปยังบัญชีธนาคารของสมาชิกผู้ขายภายใน 2 (สอง) วันทำการ

สมาชิกผู้ขายสามารถฝากยอดการชำระเงินเป็นยอดเงินผู้ขาย (Seller Cash) ได้ หลังจากนั้น Jinkyard.com จะโอนยอดทั้งหมดในยอดเงินผู้ขาย (Seller Cash) ไปยังบัญชีธนาคารที่ลงทะเบียนไว้ของสมาชิกผู้ขาย ทาง Jinkyard.com อาจหักเงินจากยอดการชำระเงิน เพื่อชำระค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นเนื่องจากความผิดของสมาชิกผู้ขาย หรือเพื่อป้องกันความเสี่ยงต่อความรับผิดและภาระในการชำระเงินที่อาจเกิดขึ้น ยอดการชำระเงินดังกล่าวอาจถูกระงับการโอนได้ตามดุลยพินิจของ Jinkyard.com

เนื้อหาในการใช้งาน

สมาชิกผู้ขายสามารถโพสต์รีวิว ความคิดเห็น รูปภาพ และเนื้อหาอื่นๆ เช่น ส่งข้อแนะนำ ข้อคิด ความคิดเห็น คำถาม และข้อมูลอื่นๆ ได้ หากเนื้อหาดังกล่าวไม่ผิดต่อกฎหมาย ลามกอนาจาร หยาบคาย ข่มขู่ ทำให้เสียชื่อเสียง ละเมิดสิทธิส่วนบุคคล หรือละเมิดสิทธิทางทรัพย์สินทางปัญญา หรือเป็นเนื้อหาที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อบุคคลภายนอกหรือมีลักษณะน่ารังเกียจ และเนื้อหาดังกล่าวต้องไม่ประกอบด้วยไวรัสซอฟต์แวร์ ข้อความรณรงค์ทางการเมือง การชักชวนทางการตลาด จดหมายลูกโซ่ เป็นการส่งข้อความแบบจำนวนมาก หรือเป็น “สแปม” ไม่ว่ารูปแบบใด    ห้ามมิให้สมาชิกผู้ขายใช้ที่อยู่อีเมล์เท็จ ปลอมเป็นบุคคลหรือหน่วยงานอื่น หรือกระทำการอื่นใดที่เป็นการทำให้เข้าใจผิดเกี่ยวกับที่มาหรือเนื้อหา Jinkyard.com ขอสงวนสิทธิ์ในการลบหรือแก้ไขเนื้อหาดังกล่าว แต่ไม่ถือเป็นข้อผูกมัดในการตรวจสอบเนื้อหาที่โพสต์อย่างสม่ำเสมอ หากสมาชิกผู้ขายโพสต์เนื้อหาหรือส่งมอบวัตถุใดๆ และไม่มีการระบุจากทางJinkyard.com เป็นอย่างอื่น ให้ถือว่าสมาชิกผู้ขายยินยอมอนุญาตให้ Jinkyard.com ใช้สิทธิโดยไม่จำกัดแต่เพียงผู้เดียว โดยปราศจากค่าตอบแทนการใช้สิทธิ ให้สิทธิ์โดยถาวร ไม่สามารถเพิกถอนได้ และมีสิทธิ์โดยสมบูรณ์ในการได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิช่วงในการนำเนื้อหาหรือเอกสารนั้นไปใช้ ทำซ้ำ แก้ไข ปรับเปลี่ยน จัดพิมพ์ แปล หรือสร้างผลงานอื่นจากเนื้อหาดังกล่าว เผยแพร่ และแสดงเนื้อหาดังกล่าวไปทั่วโลกโดยสื่อทุกประเภท ให้ถือว่าสมาชิกผู้ขายมอบสิทธิ์แก่ทาง Jinkyard และให้ใช้สิทธิช่วง ในการใช้ชื่อที่สมาชิกผู้ขายส่งมอบร่วมกับเนื้อหาดังกล่าวได้ สมาชิกผู้ขายรับรองว่าสมาชิกผู้ขายเป็นเจ้าของ หรือมีสิทธิ์ทั้งหมดในเนื้อหาที่ตนเองโพสต์บนเว็บไซต์ พร้อมทั้งรับรองว่าเนื้อหาดังกล่าวมีความถูกต้อง การนำเนื้อหาดังกล่าวมาใช้ไม่ขัดต่อนโยบายและกฎหมายใดๆ และจะไม่สร้างความเสียหายแก่บุคคลหรือหน่วยงานอื่น สมาชิกผู้ขายยินยอมที่จะชดเชยค่าเสียหายใดๆ สำหรับการเรียกร้องทั้งหมดที่มีต่อ Jinkyard.com อันเนื่องมาจากเนื้อหาที่สมาชิกส่งมอบให้ ทาง Jinkyard.com สงวนสิทธิ์ แต่ไม่ถือเป็นข้อผูกมัดในการตรวจสอบและแก้ไขกิจกรรมหรือเนื้อหาใดๆ  Jinkyard.com จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ต่อเนื้อหาทั้งหมดที่โพสต์โดยสมาชิกผู้ขายหรือบุคคลอื่นใดทั้งหมด

การปฏิเสธการรับประกัน

สมาชิกผู้ขายจะไม่ถือว่าเนื้อหา การกระทำหรือการละเลยการกระทำใดๆ สินค้าที่ลงขาย รวมทั้งเนื้อหาต่างๆ ที่โพสต์โดยผู้ใช้รายอื่น เป็นความรับผิดชอบของ Jinkyard.com สมาชิกผู้ขายยอมรับว่า Jinkyard.com และเว็บไซต์ ไม่ใช่ผู้ให้บริการเลือกซื้อสินค้าออนไลน์แบบดั้งเดิม หรือผู้ให้บริการประมูลสินค้า แต่ Jinkyard.com และเว็บไซต์ให้บริการระบบตลาดแบบอิเลกทรอนิกส์สำหรับสมาชิกผู้ซื้อและสมาชิกผู้ขายเพื่อให้สมาชิกผู้ซื้อและผู้ขายสามารถทำธุรกรรมระหว่างกันได้ Jinkyard.com มีหน้าที่รับผิดชอบเพียงการดำเนินงานและจัดการเว็บไซต์ และดำเนินการตามความสามารถอย่างเหมาะสมในการให้บริการเว็บไซต์ได้อย่างมีประสิทธิภาพเท่านั้น 

Jinkyard.com และเว็บไซต์ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในการทำธุรกรรมระหว่างสมาชิกผู้ซื้อและผู้ขายที่แท้จริง ทาง Jinkyard.com และเว็บไซต์ ไม่มีอำนาจควบคุมและไม่สามารถรับประกันคุณภาพ ความปลอดภัย หรือความถูกต้องตามกฎหมายสำหรับสินค้าที่ลงโฆษณา ความจริงหรือความถูกต้องของเนื้อหาและการลงรายการสินค้าของผู้ใช้ ความสามารถของสมาชิกผู้ขายในการขายสินค้า ความสามารถของผู้ซื้อในการชำระค่าสินค้า หรือรับรองว่าสมาชิกผู้ขายหรือผู้ซื้อจะทำธุรกรรมได้สำเร็จจริง  หรือแม้แต่ความเป็นเจ้าของในสินค้านั้นจะโอนไปยังผู้ซื้อเมื่อสินค้านั้นได้ส่งไปยังผู้ซื้อหรือไม่  Jinkyard.com ไม่สามารถรับประกันถึงความต่อเนื่องและความปลอดภัยในการเข้าถึงบริการของเราได้ และการดำเนินงานของเว็บไซต์อาจถูกรบกวนได้โดยปัจจัยหลายประการซึ่งอยู่นอกเหนือการควบคุมของ Jinkyard.com ดังนั้น ภายในขอบเขตที่กฎหมายกำหนด Jinkyard.com ไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายของเงิน ความนิยม ชื่อเสียง หรือความเสียหายพิเศษใดๆ ค่าเสียหายทางอ้อม หรือค่าเสียหายที่เป็นผลกระทบจากการที่สมาชิกผู้ขายใช้งานเว็บไซต์และบริการ วัถตุ ข้อมูล ซอฟต์แวร์ สินค้า บริการ และเนื้อหาอื่นๆ ทั้งหมดที่อยู่ภายในเว็บไซต์นี้ หรือที่มาจากลิงค์ มีการนำเสนอแก่ผู้ใช้ โดยไม่มีการรับประกันหรือมีเงื่อนไขใดๆ ไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยนัยยะ ซึ่งรวมถึง(แต่ไม่จำกัดเฉพาะ) การรับประกันโดยนัยหรือสภาพและความเหมาะสมในการซื้อขายเพื่อวัตถุประสงค์ใดโดยเฉพาะ ชื่อสินค้า การไม่ละเมิดสิทธิ์ ความปลอดภัย หรือความถูกต้องJinkyard.com จะดำเนินการตามความเหมาะสมเพื่อโพสต์ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันและมีความถูกต้องบนเว็บไซต์

อย่างไรก็ตาม Jinkyard.com จะไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อข้อผิดพลาด ความไม่แม่นยำของข้อมูล หรือการละเลยใดๆ ภายในข้อมูลที่นำเสนอบนเว็บไซต์นี้  Jinkyard.com จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียหรือความเสียหายใดๆ ของผู้ใช้ อันเป็นผลสืบเนื่องจากความเชื่อถือในข้อมูลที่ได้จากเว็บไซต์นี้ไม่ว่ากรณีใด ผู้ใช้มีหน้าที่รับผิดชอบในการประเมินความถูกต้อง ความสมบูรณ์ หรือประโยชน์ของข้อมูลใดที่นำเสนอบนเว็บไซต์ และผู้ใช้ใช้งานเว็บไซต์นี้โดยความเสี่ยงของตนเองเพียงผู้เดียว ในบางเขตอำนาจอาจไม่อนุญาตให้ละเว้นการรับประกันบางอย่างได้

ขอบเขตความรับผิดชอบ

สมาชิกผู้ขายยอมรับว่า Jinkyard.com ไม่ต้องรับผิดชอบต่อการเข้าถึงข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาต หรือการเปลี่ยนแปลงการส่งข้อมูล วัตถุหรือข้อมูลใดๆ ที่มีการรับส่งหรือไม่ได้รับส่ง และการทำธุรกรรมใดที่ส่งผ่านเข้าระบบของเว็บไซต์นี้ สมาชิกผู้ขายยอมรับโดยเฉพาะเจาะจงว่า Jinkyard.com ไม่ต้องรับผิดชอบใดๆ ต่อเนื้อหาและการกระทำที่มีลักษณะข่มขู่ ทำให้เสียชื่อเสียง ลามกอนาจาร รุนแรง หยาบคาย หรือผิดกฎหมาย ซึ่งกระทำโดยบุคคลอื่น หรือการละเมิดสิทธิ์ของบุคคลอื่นซึ่งรวมถึงสิทธิด้านทรัพย์สินทางปัญญา

นอกจากนี้ สมาชิกผู้ขายยังยอมรับโดยเฉพาะเจาะจงต่อไปว่า Jinkyard.com ไม่ต้องรับผิดชอบต่อเนื้อหาใดๆ ที่ส่งโดยใช้บริการสื่อสาร และ/หรือ มีการนำมาระบุบนเว็บไซต์โดยบุคคลอื่น  Jinkyard.com จะไม่รับผิดชอบไม่ว่ากรณีใดๆ สำหรับความเสียหายพิเศษ ความเสียหายโดยบังเอิญ ความเสียหายทางอ้อม หรือความเสียหายอันเป็นผลกระทบ และความเสียหายเชิงลงโทษ หรือความเสียหายใดๆ ไม่ว่าเรื่องสัญญา การละเมิด ความรับผิดโดยเคร่งครัด หรือจากเหตุอื่นๆ ซึ่งรวมถึงที่เกิดจาก

(1) ความเชื่อถือในข้อมูลที่นำเสนอ

(2) ค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนสินค้าชดเชย

(3) ความสูญเสียด้านการใช้งาน ข้อมูล หรือผลกำไร

(4) ความล่าช้าหรือธุรกิจหยุดชะงัก

(5) และทฤษฎีความรับผิดชอบใดๆ อันเป็นผลเชื่อมโยงจากการใช้งาน หรือความไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์นี้ ไม่ว่าจะมีการแนะนำจากทาง Jinkyard.com เกี่ยวกับความเสี่ยงต่อความเสียหายดังกล่าวหรือไม่ก็ตาม

ข้อกำหนดอื่นๆ

หากเนื้อหาส่วนในข้อตกลงนี้ไม่สมบูรณ์หรือไม่มีผลบังคับใช้ได้ ให้ถือว่าเนื้อหาส่วนดังกล่าวแยกต่างหากจากกันและให้ข้อกำหนดที่เหลือนั้นมีผลบังคับใช้ หัวข้อในข้อตกลงนี้มีไว้เพื่อวัตถุประสงค์ในการอ้างอิงเท่านั้นและเนื้อหาภายใต้หัวข้อดังกล่าวอาจไม่ได้จำกัดเพียงความหมายตามหัวข้อนั้นเท่านั้น การที่   Jinkyard.com ไม่ดำเนินการใดๆ ต่อสมาชิกที่ทำผิดข้อตกลงหรือต่อบุคคลอื่นใด ไม่ถือว่า Jinkyard.com สละสิทธิ์ในการดำเนินการดังกล่าว และไม่ถือว่าเป็นหลักปฏิบัติต่อการผิดข้อตกลงที่สืบเนื่องหรือคล้ายคลึงกัน ทาง Jinkyard.com ไม่รับประกันว่า Jinkyard.com จะดำเนินการต่อการกระทำใดๆ ที่เป็นการผิดข้อตกลงนี้ทุกกรณี การบังคับใช้ ความสมบูรณ์ การตีความ และการปฏิบัติตามข้อตกลงนี้ ให้บังคับและตีความตามกฎหมายของประเทศไทย ในกรณีที่สัญญานี้ทำขึ้นมากกว่า 1 ภาษา และมีข้อความขัดหรือแย้งกันระหว่างสัญญาฉบับภาษาอังกฤษกับภาษาอื่น ให้สัญญาฉบับภาษาอังกฤษมีผลบังคับเหนือกว่า หากมีความเห็นต่างกันซึ่งเกิดจากการปฏิบัติตามข้อตกลงนี้ คู่สัญญายอมรับว่าจะแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยการหารือกันเพื่อหาข้อยุติร่วมกัน ในกรณีที่การหารือนั้นไม่อาจหาข้อยุติได้ภายใน 60 (หกสิบ) วันปฏิทิน หรือระยะเวลาอื่นตามที่ทั้งสองฝ่ายได้ตกลงกัน Jinkyard.com อาจแก้ไขข้อตกลงนี้ได้ทุกเมื่อ โดยโพสต์ข้อตกลงที่แก้ไขใหม่ลงบนเว็บไซต์ ข้อตกลงที่มีการแก้ไขใหม่จะมีผลบังคับใช้โดยอัตโนมัติเมื่อครบกำหนด 14 (สิบสี่) วันปฏิทิน นับจากวันที่โพสต์ครั้งแรก เว้นแต่จะมีการระบุไว้เป็นอย่างอื่น

ข้อตกลงนี้ กำหนดความเข้าใจทั้งหมดและข้อตกลงระหว่าง Jinkyard.com และสมาชิกผู้ขายตามหัวข้อที่ระบุไว้ในข้อตกลงนี้