Vendor Register

สร้างบัญชีผู้ขาย
รายละเอียดที่อยู่สำหรับออกใบเสร็จ
ข้อมูลธุรกิจและเอกสาร
Upload File
อัพโหลดสำเนาบัตรประชาชน
Upload Photo
ส่งเอกสารแสดงสิทธิ์